V čele Fakulty pedagogické zůstává současný děkan Pavel Mentlík

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 7. červen 2023 18:19
V čele Fakulty pedagogické zůstává současný děkan Pavel Mentlík děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Foto: ZČU

Děkanem Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) bude i v dalším čtyřletém funkčním období současný děkan Pavel Mentlík. Rozhodl o tom dnes v tajném hlasování akademický senát fakulty. Pavel Mentlík obdržel 14 hlasů, tedy potřebnou nadpoloviční většinu 21členného akademického senátu. Své druhé funkční období zahájí Pavel Mentlík 1. října 2023, fakultu povede do konce září 2027.  

Pavel Mentlík je děkanem FPE od 1. října 2019. O post děkana FPE pro období 2023–2027 se ucházel jako jediný kandidát. Zvolen byl v prvním kole, kdy se pro něj z 16 přítomných členů 21členného akademického senátu fakulty vyslovilo 14 senátorek a senátorů, jeden byl proti, jeden hlas byl neplatný. Na Fakultě pedagogické, kde vystudoval učitelství biologie a geografie, působí jako vyučující od roku 2000, a to v Centru biologie, geověd a envigogiky, kde byl v letech 2012–2019 vedoucím oddělení geověd. Jeho hlavním odborným zájmem je geomorfologie a didaktika geografie.

Ve svém druhém funkčním období se chce Pavel Mentlík nadále zaměřovat na neustálé zvyšování kvality výuky a věnovat se rozvoji tvůrčí činnosti zejména v oborových didaktikách, školní psychologii a pedagogice. V souvislosti s tím plánuje založit Centrum pedagogického výzkumu na FPE, které bude sdružovat pedagožky a pedagogy s kvalitními vědeckými výstupy napříč fakultou a také nově přijaté domácí, ale i zahraniční odborníky a odbornice. Při rozvoji svých činností bude fakulta nadále reflektovat potřeby města Plzně a Plzeňského i Karlovarského kraje. K rozvoji karlovarského regionu, jehož dominantním rysem je lázeňství, chce přispět novým bakalářským studijním programem Kinantropologie-wellness specialista, který by se vyučoval v Karlových Varech. Cílem je proto získat akreditaci a potřebnou finanční podporu, tak aby se program mohl začít vyučovat.

Dalším z úkolů, které si Pavel Mentlík vytyčil, je získat institucionální akreditaci pro oblast Učitelství a nabídnout doktorské studium zaměřené na oborovou didaktiku. Za důležité považuje také prohloubit na fakultě mezioborový dialog, který bude mít formu pravidelných setkávání a odborných diskuzí a vytvoří podmínky pro vznik mezioborových výzkumných týmů. Nadále chce Pavel Mentlík rozvíjet nabídku celoživotního vzdělávání, která bude koncipována jako ucelený systém kurzů pro kvalifikační růst učitelek a učitelů. Plánuje také spolupracovat s neziskovými organizacemi, které jsou zaměřené zejména na podporu dětí s postižením, a mají tak potenciál pozitivně přispět k pregraduální přípravě učitelek a učitelů.